Folkhälsa

Folkhälsa handlar om hur befolkningen mår och hur hälsan utvecklas över tid. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt har en bra hälsa – fysiskt, psykiskt och socialt. Det innebär också att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället. Kort sammanfattat kan hälsa ses som en resurs för individen medan folkhälsa är ett mål för samhället.

Bakgrund

Arbetet mot segregation är ett högt prioriterat område och 2018 tog Regeringen fram en långsiktig strategi för att minska och motverka segregation. Regeringen har utfärdat statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner (2018:152) med syfte att stärka ekonomisk och social utveckling. Bidraget ska användas till att stärka ekonomisk och social utveckling och för att ta fram en övergripande plan för hur arbetet ska genomföras.

Kommunens arbete

Arbetet med folkhälsan utgår från det folkhälsopolitiska ramverket (detta hittar du här). Åsele kommun har projektanställt en folkhälsosamordnare med uppdrag att inhämta och sprida kunskap om folkhälsa, samverka genom att exempelvis initiera, leda eller medverka i relevanta nätverk samt initiera eller stötta insatser och projekt som bidrar till jämlik hälsa.

Vid prioritering av kommande insatser är inspel från verksamheter i kommunen och regionen viktiga, eftersom folkhälsoarbetet ska ske brett och kunna integreras. Prioriterade målområden har också tagits fram med hjälp av analys av statistik, som finns samlad i Åsele kommuns Folkhälsorapport 2022 (du kan läsa rapporten i sin helhet när du klicka på den här länken).

Planen framåt

Under 2023 anställdes en ny folkhälsosamordnare samt en projektledare för meningsfull fritid. Folkhälsosamordnaren har under året utformat ett folkhälsopolitiskt program som anger inriktningar och långsiktiga mål för att utveckla arbetet med folkhälsa och social hållbarhet i Åsele kommun. Detta har gjorts med utgångspunkt i tidigare genomförd kartläggning av folkhälsan i kommunen samt bland annat det nationella folkhälsopolitiska ramverket. Projektledaren för meningsfull fritid har i huvudsak arbetat på fritidsgården. Det kvarstår att beslutas om hur, var och på vilket sätt det folkhälsopolitiska programmet praktiskt ska förvaltas och användas i kommunen framöver, där bland annat ett omtag av kommunens tidigare folkhälsoråd har nämnts som en viktig pusselbit. Därefter ska det folkhälsopolitiska programmet börja förankras och förvaltas i organisationen. Detta blir utmaningar att anta under nästkommande år. Klicka här för att ta del av en summering av folkhälsoarbetet under år 2023. Klicka här för att komma direkt till fritidsgårdens sida.

Translate the website with Google translate.