Djurägarens ansvar

Alla som har djur ska se till att djurhållningen inte orsakar störningar och olägenheter för människor. Miljö- och byggnadsnämnden har tillsyn enligt miljöbalken med syfte att förebygga olägenheter. Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

Katter

Katter är uppskattade sällskapsdjur som ger många människor stor glädje. På grund av kattens naturliga beteende kan den dock vara svår att hålla inom begränsade områden. Detta ställer krav på kattägaren. Katten måste tas omhand så att den inte stör omgivningen.

Miljöenheten får ibland klagomål på lösspringande katter som orsakar olägenheter i bostadsområden. Framförallt rör det sandlådor, trädgårdar, uteplatser, balkonger och trapphus som förorenats av katter. Det har också hänt att katter berett sig en sovplats på utemöblernas dynor eller smitit in genom öppna dörrar och fönster, vilket kan orsaka allergiska reaktioner hos kattallergiker.

Med anledning av detta vill vi meddela vad lagstiftningen säger, och ge några tips om hur kattproblem kan hanteras.

Rättspraxis ger varken kommunen, fastighetsägare, eller bostadsrättsförening möjlighet att besluta om strängare regler än de lagar som finns om reglerna ska hålla i rättslig prövning. Lagarna ger människor rätt att hålla katter och katter rätt att springa fritt. Ordningsregler kan beslutas men det finns inga sanktioner för den som bryter mot dem när det gäller katter.

Tillsynsmyndigheten är kommunen när det gäller olägenhet för människor, men har alltså mycket små möjligheter att ingripa om inte det gäller ett mycket stort antal katter på en enda fastighet. Polisen är tillsynsmyndighet vid lösspringande djur, men katter får som sagt springa fritt. Länsstyrelsen har tillsynen när det gäller djur som far illa.

Hundar

Hundägaren måste visa hänsyn för omgivningen. Skällande hundar och föroreningar från hundar kan vara störande för många. Föroreningar ska plockas upp från gator, torg, parkeringsplatser, gång- och cykelvägar, motionsspår samt parker och av kommunen anlagda grönytor.

Vi får återkommande in klagomål kopplat till skällande hundar inom tätorten. Friluftsliv och jakt är en stor del av livskvaliteten i Åsele, men hundar i hundgård kan också ge upphov till störningar hos grannar. Fundera gärna hur du skulle kunna göra för att förhindra att just dina hundar skäller i onödan. Den insats du gör kan göra en stor skillnad för din granne.  

Hästar

Föroreningar från hästar ska plockas upp från gator, vägar, torg, grönområden och parkeringsplatser inom detaljplanelagt område. 

Inom detaljplanelagda områden krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för hållande av häst. 

Translate the website with Google translate.