Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) kan sägas vara kommunens "regering" och har 9 ledamöter som är valda av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens uppgifter är att:

  • Leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter
  • Styrelsen ska ha uppsikt över nämnderna samt stiftelser och bolag som kommunen inrättat
  • Sköta kommunens ekonomiska förvaltning
  • Styrelsen ska också göra de framställningar som behövs hos kommunfullmäktige, nämnder och andra myndigheter
  • Begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter
  • Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige
  • Verkställa fullmäktiges beslut

I Åsele har kommunen samlat nästan all sin verksamhet under kommunstyrelsen till skillnad mot den traditionella strukturen med flera nämnder som ansvarar för respektive verksamhet. Miljö- och byggnadsnämnden finns dock för att kunna fatta myndighetsbeslut utan jävsituationer. 

Den här så kallade platta strukturen med ett fåtal nämner finns i fler kommuner i länet t.ex. Norsjö och Robertsfors.

 

Translate the website with Google translate.