Skola och utbildning

Asylsökande barn:
Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skolan. Kommunen ansvarar för att ge asylsökande barn som bor inom kommunen möjlighet att gå i skolan på samma villkor som andra barn som bor i Sverige. Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning. Barnet bör få börja senast en månad efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden. Kommunen har rätt till statlig ersättning för asylsökande barn i skola eller förskola.

Samhällsorientering:
Vissa nyanlända invandrare som fått uppehållstillstånd och bosatt sig i kommunen har rätt till undervisning i samhällsorientering. Undervisningen ska påbörjas så snart som möjligt efter att den nyanlände har folkbokfört sig i kommunen. Undervisningen ska omfatta minst 100 timmar och ska bedrivas på den nyanländes modersmål eller annat språk som deltagaren behärskar väl. Samhällsorientering ska ge grundläggande förståelse för det svenska samhället – t.ex. mänskliga rättigheter, demokratiska värderingar, enskildas rättigheter och skyldigheter, praktiskt vardagsliv.

Samhällsorientering erbjuds till den som har fyllt 18 år men inte 65 år, är folkbokförd i Åsele kommun och har beviljats uppehållstillstånd som flykting, familjemedlem eller anhörig.

Samhällsorienteringen genomförs huvudsakligen som fjärrutbildning vid Åsele kommuns Lärcentrum – antingen via enskilda studieplatser eller via videokonferens.

Svenska för invandrare (SFI):
Invandrare och nyanlända som har uppehållstillstånd får genom undervisning i SFI möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska i vardagsliv, samhällsliv, utbildning och arbetsliv. Den studerande börjar sina studier på den språkliga nivå som bestäms av förkunskaperna och avslutar dem när målen har uppnåtts.

Rätt att delta i studierna har personer som är

  • Bosatta (folkbokförda) i Åsele kommun
  • Är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
  • Saknar grundläggande kunskaper i svenska motsvarande slutbetyg från kurs D 

 

Translate the website with Google translate.