Aarhskuvle Villan

Mijjen aarhskuvle Sjeltesne, Finn Pålsvägesne 6. Mijjen lïhke skåajje jïh jeatjah eatnemedarjomh, mejtie daamhtaj nuhtjebe mijjen barkosne.   Voejemegåetie, gaarsjelimmiegåetie jïh jïengegåetie aaj mijjen lïhke jïh dah nuepieh aaj gorredibie.

Fïerhtem maanam vuejnedh jïh dåastoehtidh aajnemaanine vihkeles mijjen barkosne jïh stååkedimmeste lustes lïeremem evtiedidh.

Mijjieh barkebe maanah edtjieh jearsoesvoetem damtedh dåehkesne jïh sov jïjtje maehtelesvoetem garmaridh.

Aarhskuvlen Villan göökte goevtesh: Smulan jïh Skorpan Fïerhtene goevtesisnie sijjieh 18 maanide 1 – 5 jaepieh gaskem. Mijjen ræhpastïjjh 06:30 - 18:00.

Aarhskuvle jaepien 2020 steegkeldahkesne: måanta goevten 24.b., måanta ruffien 15.b. jïh bearjadahke mïetsken 14.b. Barkijh dej biejjiej mietie vuarjasjimmine berkieh jïh darjomem soejkesjieh jïh ööhpehtimmiem åadtjoeh.

Translate the website with Google translate.