Aarhskuvle- Förskola

Aarhskuvledarjome maanide akten jaepien båeries raejeste snjaltjen raajan jaepie gosse maana govhte jaepieh illedh.

Sjeltien sjeltesne göökte aarhskuvlh, Renen jïh Villan mej golme jïh göökte goevtesh. Gaajhki goevtesi 18 sijjieh jïh 3,00 dïenesjh barkijidie. Fredrikesne aarhskuvle Snödroppen. Tjïelten aarhskuvlh ræhpas 06:30 raejeste 18:00 raajan.

Aarhskuvle galka maanaj evtiedimmiem jïh lïeremem skreejredh jïh jearsoes hoksem faaledh.   Darjome aalka elliesvoete-vuajnojste maanam jïh maanan daerpiesvoeth vuejnedh jïh hammode guktie hokse, evtiedimmie jïh lïereme aktanieh.

Aarhskuvle galka jearsoes, luste jïh lïeremeræjhkoes sijjie maanide årrodh. Darjome skuvlelaaken jïh aarhskuvlen learoesoejkesjen mietie. Fïerhten aarhskuvlen lea aaj jïjtje barkoesoejkesje.