Aarhskuvle Snödroppen

Aarhskuvle Snödroppen lea Fredrikesne på Viskavägen 11, skuvlen lïhke. Mijjen ræhpastïjjh 06:30 - 18:00. Mijjen aarhskuvleklaassedarjome jïh eejehtshïejme aaj darjoemisnie guktie maanah gaskem 1 – 12 jaepien båeries.   Dan gaavhtan skåajje jïh maarhke mijjen lïhke mijjieh daamhtaj ålkone eatnamisnie.

Mijjieh maanaj jearsoesvoetem vaarjelibie jïh sïjhtebe darjome edtja lustes jïh learoen årrodh gosse stååkedibie jïh svihtjebe.

Mijjen aajkoe lea maanah edtjieh evtiedidh almetjidie gïeh dïedtem vaeltieh, byjresem vaarjelieh jïh solidarijen årrodh jïh jïjtjem jïh dej nuepieh jaehkieh.

Aarhskuvle jaepien 2020 steegkeldahkesne: måanta goevten 24.b., måanta ruffien 15.b. jïh bearjadahke mïetsken 14.b. Barkijh dej biejjiej mietie vuarjasjimmine berkieh jïh darjomem soejkesjieh jïh ööhpehtimmiem åadtjoeh.

Translate the website with Google translate.