Taxor för utlämnande av allmän handling

Senast uppdaterad år 2022

Antagen av Kommunfullmäktige 2018-05-14

§ 1 Allmänt om allmänna handlingar

Med allmän handling menas framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten, 2 kap 3 § tryckfrihetsförordningen (TF).

Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-post, telefax, fotografier och digitala lagringsmedier. För mer regler som gäller utlämnande av allmän handling hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

§ 2 Rätt att ta del av allmän handling på stället

Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran, genast eller så snart det är möjligt, på stället utan avgift tillhandahållas den som önskar ta del därav så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas (2 kap 12 § TF).

Handling får även skrivas av, avbildas eller spelas in (2 kap 12 § TF). Överföring får göras till medhavt digitalt medium.

En myndighet är inte skyldig att göra alltför omfattande undersökningar för att finna en handling som inte är tillräckligt tydligt angiven (2 kap 12 § TF). Beslut om handling skall lämnas ut skall fattas av den myndighet som förvarar handlingen (6 kap 2 § OSL).

§ 3 Rätt att ta ut avgift

Den som önskar ta del av allmän handling har rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia på handlingen som får lämnas ut. Begäran att få avskrift eller kopia av allmän handling skall behandlas skyndsamt (2 kap 13 § TF).

§ 4 Tillämpning av taxan

Samtliga kommunala myndigheter skall ta ut avgift enligt denna taxa. Avgiften kommer den myndighet till del som lämnat ut handlingen.

Avgiften betalas via postförskott eller mot faktura. Samtliga avgifter anges inklusive moms.

När avgift tas ut, har kommunen rätt att ta ut avgift också för porto, postförskott eller annan kostnad för att förmedla den begärda handlingen till mottagaren.

Avgiften utgår per sida, i normalfallet A4, och inte per papper. Avgift tas ut även vid utlämnande av elektroniska handlingar, t ex via sändning av e-post med word-fil, pdf-fil eller annat filformat och vid sändning av telefax.

§ 5 Elektroniska handlingar

Samtliga kommunala myndigheter skall eftersträva att lämna ut elektroniska handlingar i elektronisk form, om den inte innehåller sekretessbelagda uppgifter, det i lag eller förordning finns bestämmelser som förbjuder det eller det annars är olämpligt. Så långt det är möjligt skall myndigheten tillmötesgå den enskildes önskemål om format.

Myndighet är ej skyldig att utan stöd av lag lämna ut upptagning i annan form än utskrift (2 kap 13 § TF). Myndighet är ej heller skyldig att omvandla handlingar i pappersform till elektronisk form.

§ 6 Kopior och utskrifter av upptagningar av allmänna handlingar

Beställning upp till nio sidor tillhandahålls utan kostnad.

Om en beställning omfattar tio sidor eller mer skall avgift tas ut för kopia av allmänna handlingar och för utskrift av upptagningar av allmänna handlingar.

Avgiften för en beställning omfattande tio sidor är 60 kr. För varje sida därutöver är avgiften 2,50 kr.

§ 7 Fotografier på kopieringspapper

Beställning upp till nio fotografier utskrivna på kopieringspapper tillhandahålls utan kostnad.

Om en beställning omfattar tio fotografier eller mer skall avgift tas ut.  Avgiften för en beställning omfattande tio fotografier är 60 kr. För varje fotografi därutöver är avgiften 2,50 kr.

§ 8 Fotografier utskrivna på fotopapper

Avgiften för utskrift av fotografi på fotopapper är följande:

Format Färg
10 x 15 cm 20 kr/fotografi
A5 30 kr/fotografi
A4 60 kr/fotografi
A3 110 kr/fotografi


§ 9 Allmänna handlingar på digitalt media

Skall allmänna handlingar lämnas ut digitalt och beställaren vill få materialet lagrat digitalt utgår även en avgift för lagringsmedia.

USB-minne: 185 kr inklusive lagringsmedia

§ 10 Ljudbandsupptagning

Avgiften för utskrifter av ljudbandsupptagning är 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

Avgiften för kopia på ljudbandsupptagning är 160 kr per upptagning inklusive lagringsmedia.

§ 11 Videobandsupptagning

Avgiften för kopia på videobandsupptagning är 750 kr per band inklusive lagringsmedia.

§ 12 Avskrifter av allmän handling

Avgiften för avskrifter av allmän handling är 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme. Med avskrift menas att anställd skriver av hela eller delar av allmän handling och lämnar ut avskriften.

§ 13 Omfattande eftersökning

Vid omfattande eftersökning av begärd handling utgår kostnad med 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme oavsett om begärd handling finns att hitta eller inte.

§ 14 Kartor och ritningar

För utskrifter av kartor eller ritningar från plotter gäller följande avgifter:

Format  Svartvitt Färg
A0 100 kr/sida 110 kr/sida
A1 90 kr/sida 100 kr/sida
A2 50 kr/sida 55 kr/sida
A3 35 kr/sida 45 kr/sida
A4 15 kr/sida 20 kr/sida


§ 15 Trycksaker

Produkt Svartvitt Färg
Översiktsplan   125 kr


§ 16 Betyg

Utskrift av avgångsbetyg, utöver ett tillfälle, avseende grundskola och kommunal vuxenutbildning kostar 200 kr.

För kopia av betyg gäller § 6.

§ 17 Registerutdrag

Enligt artikel 12, punkt 3 och 5 i Europeiska Dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarig skyndsamt, inom en månad, kostnadsfritt lämna ut information om den registrerade i tryckt eller digital form. Utlämnandet gör mot uppvisande av giltig legitimation. Mer information finns i Dataskyddsförordningen kap 3 artikel 12-23.

§ 18 Avgift skall inte tas ut i följande fall

Avgift skall inte tas ut vad gäller §§ 6-7, §§ 14-15 när följande organ eller personer begär ut handlingen:

Andra kommuner, landsting, statliga myndigheter, representanter för media/press, lokala fackföreningar i Åsele, kommunala bolag och stiftelser, nämnder, verksamheter och förtroendevalda inom Åsele kommun.

Avgift utgår aldrig när initiativet till utlämnande kommer från kommunen.

I övrigt gäller taxan oavsett vem som begär ut den allmänna handlingen.

§ 19 Fråga om tillämpning av taxan

Uppkommer fråga om tillämpning av taxan avgörs frågan av respektive myndighet, eller efter delegation, av därför utsedd delegat.

Myndighet får besluta om undantag från taxan om det finns särskilda skäl för det. Särskilda skäl för att frångå regeln om avgiftsfrihet för beställning av nio sidor skulle kunna vara att någon ständigt återkommer med småbeställningar som lämpligen hade kunnat göras i ett sammanhang eller

att flera personer systematiskt beställer max nio kopior var för att undkomma avgift.

Detta gäller även § 17 med stöd av dataskyddsförordningen kap 3 artikel 12 p 5 a för avgift eller p 5 b för nekande av utlämning.

§ 20 Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 2018-05-14.

Translate the website with Google translate.