Kommunens arkiv

I kommunen finns ett flertal olika arkiv, både närarkiv och slutarkiv, i de olika verksamheterna. I arkivlagen finns bestämmelser för hur ett arkiv ska se ut och vilka krav på säkerhet gällande till exempel brand och översvämningar som de ska klara av.

I arkiven finns stora mängder information från lång tillbaka, de tidigaste handlingar är från tidigt 1800-tal. Vissa handlingar ska bevaras för evigt medan andra gallras och slängs efter ett visst antal år. För att veta när handlingar ska gallras finns särskilda gallringsbeslut. Dessa återges ofta i en så kallad dokumenthanteringsplan eller gallringsplan.

Handlingarna ska finnas i godkända arkivboxar för att skyddas och klara av långtidsbevarande. Viktiga handlingar så som protokoll skrivs ut på särskilt arkivpapper som är långtidsbeständigt.

Translate the website with Google translate.