Stadigvarande serveringstillstånd

Med stadigvarande tillstånd menas ett tillstånd som gäller tills vidare. Detta tillstånd kan även gälla säsongsrättigheter där en verksamhet sker under en viss del av året t ex under sommarmånaderna eller drivs över flera säsonger.

Ett stadigvarande serveringstillstånd till ställer höga krav på lokaler, matutbud och alkohollagstiftningen. Det är den sökande som ansvarar för att lämna de uppgifter som tillståndsenheten behöver för prövningen.

Matutbud
För att stadigvarande serveringstillstånd ska kunna beviljas krävs

  • Eget kök i anslutning till serveringslokalen     
  • Tillhandahåller lagad eller tillredd mat(råvaror som på något sätt har förädlats)     
  • Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter(förrätter, huvudrätter, efterrätter)     
  • Efter kl 23 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter


Det är en sammanvägd bedömning av utbud, kvalitet och allmän standard som avgör om tillstånd kan beviljas.

Handlingar som ska bifogas ansökan
Från Bolagsverket ska nedanstående uppgifter inhämtas:

Registreringsbevis som inte är äldre än 3 månader. Om registreringsbevis ännu inte erhållits kan nyregistrerings- eller ändringsanmälan till Bolagsverket skickas in.

Konkursfrihetsbevis för samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget. Om någon företrädare varit inblandad i en konkurs ska förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständig-heterna kring konkursen lämnas in.

Ägarförhållandena ska styrkas exempelvis via bolagsstämmeprotokoll eller aktiebok. För handelsbolag eller kommanditbolag kan förhållanden styrkas genom bolagsavtal. Om bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss bifogas. I skissen ska det framgå ägarförhållandena mellan bolagen samt vilka personer som slutligen är ägare.

Från Skatteverket ska nedanstående uppgifter inlämnas:

Personbevis för enskilda personer, och i förekommande fall ägare, styrelseledamöter och bolagsmän.

Registerutdrag som intygar momsregistrering, godkännande för F-skatt samt registrering som arbetsgivare.

Intyg om att de kassaregister som används har anmälts till Skatteverket.


Övrig information om verksamheten som ska inlämnas
Beskrivning av målgrupp, verksamhetsinriktning (nattklubb/pub/ restaurang) samt eventuell underhållning (musik eller dylikt).

  1. Förslag på meny för mat och dryck, glöm inte lättdrycksalternativen.
  2. Antal anställda och serveringsansvarig personal ska redovisas. Blankett för anmälan om serveringsansvarig personal finns på kommunens hemsida
  3. Planritning i A4-format över serveringslokalen där det utrymme som ska omfattas av tillståndet markerats. Rita in bord och eventuell bar och se till att antalet sittplatser framgår. Omfattar ansökan även uteservering ska denna vara markerad.
  4. Finansiering ska redovisas genom att köpeavtal, eventuella lånehand-lingar samt kvittenser på köpeskilling ska skickas in. Om eget kapital använts ska det redovisas var dessa pengar funnits tidigare. Om privata långivare bidragit med pengar ska personnummer på dessa långivare anges. Det ska även redovisas var eventuella privata långivare erhållit pengarna.
  5. Dispositionsrätt till lokal. Skicka in ägarbevis, hyreskontrakt och arrendeavtal. Om hyreskontraktet inte är klart kan intyg från hyresvärden sändas in.
  6. Kunskapsprov i alkohollagen med godkänt resultat. Om prov genomförts i annan kommun ska diplom/intyg skickas in. Ta annars kontakt med kansliet för att boka tid för prov.

Handläggningstider
Tänk på att söka tillstånd i god tid innan planerad start eftersom handläggningstiden kan vara upp till 3 månader

Avgifter
För avgifter se avsnitt om avgifter.

Translate the website with Google translate.