Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten kan avse allt från stora festivaler till enstaka evenemang.

När man söker ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska det vara en enstaka tidsperiod, dvs några dagar upp till ett par månader.

Tillfällig servering såväl till allmänheten som till slutna sällskap förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet varje vecka eller månad.

Handlingar som ska bifogas ansökan
Från Bolagsverket ska nedanstående uppgifter inhämtas:

Registreringsbevis som inte är äldre än 3 månader. Om registreringsbevis ännu inte erhållits kan nyregistrerings- eller ändringsanmälan till Bolagsverket skickas in.

Konkursfrihetsbevis för samtliga ägare, styrelsemedlemmar, firmatecknare och eventuella övriga företrädare för bolaget. Om någon företrädare varit inblandad i en konkurs ska förvaltarberättelse samt personlig redogörelse för omständigheterna kring konkursen lämnas in.

Ägarförhållandena ska styrkas exempelvis via bolagsstämmeprotokoll eller aktiebok. För handelsbolag eller kommanditbolag kan förhållanden styrkas genom bolagsavtal. Om bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss bifogas. I skissen ska det framgå ägarförhållandena mellan bolagen samt vilka personer som slutligen är ägare.


Från Skatteverket ska nedanstående uppgifter inhämtas:

Personbevis för enskilda personer, och i förekommande fall ägare, styrelseledamöter och bolagsmän.

Registerutdrag som intygar momsregistrering, godkännande för F-skatt samt registrering som arbetsgivare.

Intyg om att de kassaregister som används har anmälts till Skatteverket.


Övrig information om verksamheten som ska lämnas:
Beskrivning av målgrupp, verksamhetsinriktning (nattklubb/pub/ restaurang)samt eventuell underhållning (musik eller dylikt).

  1. Förslag på meny för mat och dryck, glöm inte lättdrycksalternativen.
  2. Antal anställda och serveringsansvarig personal ska redovisas. Blankett för anmälan om serveringsansvarig personal finns på kommunens hemsida
  3. Planritning i A4-format över serveringslokalen där det utrymme som ska omfattas av tillståndet markerats. Rita in bord och eventuell bar och se till att antalet sittplatser framgår. Omfattar ansökan även uteservering ska denna vara markerad.
  4. Finansiering ska redovisas genom att köpeavtal, eventuella lånehand-lingar samt kvittenser på köpeskilling ska skickas in. Om eget kapital använts ska det redovisas var dessa pengar funnits tidigare. Om privata långivare bidragit med pengar ska personnummer på dessa långivare anges. Det ska även redovisas var eventuella privata långivare erhållit pengarna.
  5. Dispositionsrätt till lokal. Skicka in ägarbevis, hyreskontrakt och arrendeavtal. Om hyreskontraktet inte är klart kan intyg från hyresvärden sändas in.
  6. Kunskapsprov i alkohollagen med godkänt resultat. Om prov genomförts i annan kommun ska diplom/intyg skickas in. Ta annars kontakt med kansliet för att boka tid för prov.


Handläggningstider

I samband med ansökan skickas remisser till bl.a. Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, Räddningstjänst och Miljö- och Bygg. Handläggningstiden för en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och tillfälligt tillstånd till allmänheten är cirka 3 mån från det att handlingarna är kompletta.

Tänk på att söka tillstånd i god tid innan planerad start.

Avgifter
För avgifter se avsnitt om avgifter

Translate the website with Google translate.