Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Näringsidkare får bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel på andra ställen än öppenvårdsapotek efter ha anmält detta till Läkemedelsverket.

Den som har för avsikt att bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska enligt lagen anmäla detta till Läkemedelsverket och ha ett egenkontrollprogram för försäljningen. Man ska också kunna upplysa konsumenter om var man kan få farmaceutisk rådgivning om läkemedlen. Vidare gäller 18 års gräns för försäljning precis som vid försäljning av folköl, tobak och nikotinläkemedel.

Anmälan

Den som har för avsikt att bedriva detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska göra en anmälan till Läkemedelsverket innan handeln påbörjas.

Tillsyns- och kontrollavgift

Läkemedelsverket tar ut en årlig tillsynsavgift per försäljningsställe. Avgiften är lika stor oavsett om man väljer att saluföra ett litet eller stort läkemedelssortiment.

Utöver det tar kommunen ut en avgift för sin tillsyn.

Tillsyn

Kommunen ansvarar för den lokala tillsynen av försäljningsställena och Läkemedelsverket ansvarar för den övergripande tillsynen. Läkemedelsverket har bland annat möjlighet att förelägga och förbjuda verksamhet som inte bedrivs i enlighet med gällande lag och föreskrifter.

Näringsidkarna är i likhet med vad som gäller för folköls- och tobaksförsäljning, skyldiga att utöva egenkontroll och upprätta egenkontrollprogram för verksamheten för att kvalitetssäkra försäljningsverksamheten.

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Läkemedelsverket