Eget avlopp

För dig som bor utanför tätort och inte är ansluten till kommunalt avloppsledningsnät gäller att du måste ordna din avloppsanordning själv.

För att få installera en avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas måste du först ha ett tillstånd enligt miljöbalken. För att anlägga en avloppsanordning utan vattentoalett eller vid ombyggnation av en befintlig avloppsanordning krävs en anmälan enligt miljöbalken innan arbetet påbörjas. Om du anlägger ett avlopp utan tillstånd kan en miljösanktionsavgift komma att tas ut. 

Det här behövs då du söker tillstånd till avloppsanläggning:

  • Blankett för ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning.
  • Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras
  • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan)
  • Djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras)
  • Vid infiltration bifoga protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys)
  • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark 

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett! Ansökan/anmälan ska skickas till miljö- och byggnadsnämnden i god tid innan arbetet påbörjas. Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd.

Avgift

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift, fastställd av kommunfullmäktige för sin handläggning. För anmälan/tillstånd till enskilda avloppsanordningar debiteras följande: 

Prövning

Inrättande av avloppsanordning med sluten tank 1 766;-
Inrättande av avloppsanordning med WC, 1 hushåll  3 532;-
Inrättande av gemensam avloppsanordning  5 298;-

Anmälan

Inrättande av avloppsanordning utan WC (BDT) 1 766;-
Ändring av avloppsanordning  1 766;- 

Avlopp med dålig rening är ett problem
Om avloppsanläggningen inte uppnår en tillfredställande rening av avloppsvattnet medför detta en negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Ett gammalt avlopp kan ge upphov till läckage av kväve och fosfor som bidrar till övergödning av sjöar och vattendrag och bakterier, virus och parasiter kan ge upphov till sjukdomar.

Kom ihåg att det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att du har ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd.

Har du frågor angående enskilda avlopp är du välkommen att kontakta miljökontoret.