Avlopp

Allt som spolas ner i avloppet kommer till någon av våra avloppsreningsanläggningar. Reningen är effektiv mot sådant som kan orsaka övergödning och sjukdom. De är dock inte gjorda för saker som exempelvis tops, blöjor, lacknafta och avfettningsmedel.

Utsläpp av avloppsvatten från små avloppsanläggningar regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer.

Translate the website with Google translate.